Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Financiën en AVG


Beleid Verwerking Persoonsgegevens

Klik hier voor het Beleid verwerking persoonsgegevens Leidse Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen ter implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Balans en staat van baten en lasten 2016/2017

Klik hier

Staat van baten en lasten 2016/2017

Klik hier

Toelichting jaarrekening 2016-2017

Balans

Op de balans staan de bezittingen van de Vereniging op 31 juli 2017 weergegeven. Aan de linkerkant vindt u (de debetzijde) alle bezittingen van de vereniging terug. Aan de rechterkant (de creditzijde) is te zien op welke wijze deze bezittingen gefinancierd zijn. De balans moet in evenwicht zijn.

Debetzijde

Banksaldi: dit is het totaal van de saldi op de betaalrekening van de vereniging.

Voorraad: op de voorraad is afgeschreven waarna de voorraad is gewaardeerd op kostprijs per product.

Kas: de hoeveelheid geld contant geld die de vereniging bezat op 31-07-2017.

Debiteuren: de debiteuren bestaan voor het grootste deel uit debiteuren op de contributie. Dit zijn leden die hun contributie (nog) niet hebben betaald.

Vooruit betaalde gelden. bedragen die de vereniging al heeft betaald voor activiteiten die volgend boekjaar plaatsvinden.

Creditzijde

Algemene reserve: de algemene reserve van de vereniging is opgebouwd uit de resultaten die in de loop der jaren is opgebouwd. In de balans van 31 juli 2017 is deze opgesplitst in de algemene reserve, zoals deze er op 31 juli 2016 voorstond, en het resultaat dat dit jaar op de algemene reserve is geboekt.

Voorzieningen: deze horen in feite ook tot deze reserve, maar deze bedragen worden alvast voor specifieke verenigingsactiviteiten 'gereserveerd' en van de algemene reserve onttrokken. Zo zijn er alvast verenigingsbijdrages gerealiseerd voor het aankomend lustrum, het komende bestuursjaar, de EL CID 2016 en de aankomende Kleine Reis.

Crediteuren: dit zijn uitgaven die nog voor het boekjaar 2016-2017 gemaakt moeten worden.

Vooruit ontvangen gelden. bedragen die de vereniging heeft ontvangen voor activiteiten die volgend boekjaar plaatsvinden.

Resultatenrekening

Specificatie inkomsten:

Contributie: deze is opgesplitst in volgeld-, halfgeld- en EL CID-lidmaatschappen. Er zijn ook eerstejaars die alleen het eerste gedeelte hebben betaald, vandaar dat hier onderscheid in wordt gemaakt. Alle debiteuren staan apart genoteerd.

Sponsoring: geld dat via sponsoren binnenkomt bij de vereniging.

Voorzieningen: voorzieningen betreffen bedragen die door vorige penningmeesters zijn gereserveerd voor dit boekjaar.

Rente: de rente die wordt ontvangen op onze spaarrekeningen

SIB-Shop: de inkomsten van de verkochte dassen en vesten.

Inkomsten verenigingsactiviteiten: dit zijn inkomsten die voortkomen uit verenigingsactiviteiten, bijvoorbeeld door deelnemersbijdrages of acquisitie voor evenementen.

Overige inkomsten: dit zijn inkomsten die niet onder een van bovenstaande kopjes vallen.

Specificatie uitgaven:

Bestuurs representatiekosten: dit zijn kosten die worden uitgeven om de vereniging te representeren, bijvoorbeeld de kosten van de constitutieborrel.

Kosten secretariaat: dit zijn kosten die gemaakt worden om de dagelijkse taken van de vereniging te kunnen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn telefoonkosten, printkosten, en de kosten voor het verenigingsblad.

Verenigingsactivteiten: dit zijn uitgaven die worden gedaan voor activiteiten die de vereniging organiseert.

Voorzieningen: Dit zijn bedragen die doorgeschoven worden voor activiteiten die in het volgende boekjaar worden georganiseerd.

Afschrijvingen: Dit zijn afschrijvingen op zowel de voorraad als op openstaande debiteuren.